راهنمای نگارش و فرمت نوشتاری ایده ها

راهنمای تصویری ثبت نام و ارسال ایده

ایده فارسی:

حداکثر 1000 کلمه شامل عنوان ایده، معرفی ایده پرداز(ان)، مقدمه، مساله و مشکل، راه حل، مدل درآمدی،  مشتریان، جذب مشتری، استراتژی و چشم انداز با نرمافزار word تهیه شود.

قطع صفحه A4، اندازه حاشیهها 3 سانتیمتر، و فاصله بین سطرها یک سانتی متر باشد.

قلم B Nazanin با سایز 14 استفاده شود.