هزینه ارسال ایده اولیه در رویداد و داوری آن بصورت رایگان خواهد بود.