حمایت شرکت فرابورس ایران از اولین ایده بازار و فناوری و تجهیزات ورزشی
1394-12-15
حمایت شرکت فرابورس ایران از اولین ایده بازار و فناوری و تجهیزات ورزشی
شرکت فرابورس ایران حمایت خود را از برگزاری اولین ایده بازار تجهیزات و فناوری های ورزشی اعلام کرد. بر اساس هماهنگی های صورت گرفته مابین پژوهشگاه تربیت بدنی و شرکت فرابورس ایران تعدادی از سرمایه گذاران به منظور بررسی ایده های برتر در روز برگزاری رویداد حضور خواهند داشت تا با بررسی ایده های ارائه شده در صورت امکان از ایده های بدیع با قابلیت تجاری سازی حمایت نمایند.
                                                                                 دبیرخانه ایده بازار