• بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزشی
  • مهندسی پزشکی
  • تجهیزات توانبخشی ورزشی
  • نرم افزارهای ورزشی
  • ابزارهای تمرینی و کمک تمرینی رشته های ورزشی
  • تجهیزات رشد مهارتی حرکتی کودکان
  • تجهیزات آزمایشگاهی علوم ورزشی
  • شبیه ساز مدل های حرکتی ورزشی